0917 158 057
Vyberte stranu

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Definice:
1. Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné
straně je společnost Vecos sro, IČ: 48000931 se sídlem Na nahoře 3/1723, 04022 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I.,
Oddíl: Sro, vložka číslo: 36716 / V, jako prodávající (dále jen “prodávající”) a na straně
druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen “kupující”).

2. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Vecos sro, Na nahoře 3/1723, 04022 Košice
3. Prodávajícím je Vecos sro, Na nahoře 3/1723, 04022 Košice
4. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu je Vecos sro
5. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil
objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb se spotřebitelem rozumí fyzická
nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám,
za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

6. E-shop je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem,
který umožňuje objednávání zboží a služeb.

7. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.

8. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

9. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-schopné, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

Článek II.
cena:

1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné (firma není plátcem DPH), příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.

objednávka:

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží nebo služby.

3. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit a doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.

5. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3 tohoto článku.

6. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

7. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

8. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

9. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně
vzniknout.

Článek IV.

Platební podmínky:

1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží, nebo na poště).

b) platba prostřednictvím platební brány.

c) platba předem na účet.

2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
a) opakovaný nákup
b) slevu na základě jednorázového slevového kupónu

4. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

5. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Článek V.

Dodací podmínky:

1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasíláno návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
a) České pošty,

Ostatní podmínky:

1. V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti.

2. Pokud je kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněno pouze statutárnímu orgánu této právnické osoby nebo osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat.

3. Kupujícímu doporučujeme, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu.

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb – platné pro Slovensko:

Poplatky za přepravu se účtují dle aktuálního sazebníku České pošty.

Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

Článek VII.

Převod vlastnického práva:

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy:

1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele:

1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z. ze ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen “Zákon”) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Vrátit je možné ve stejném stavu jako byl dodán. Ve stejném stavu jako bylo dodáno prodávajícím. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení a odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§ 10 odst.1 Zákona).

Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží (službu včetně nákladů na dopravu Ve smyslu ust. § 9 odst.3) zákona č. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů od dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou definovány v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Sb.
7. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný ke zjištění funkčnosti a vlastnosti zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran:

1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.

2. Kupující je povinen:
. převzít objednané zboží,
. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

3. Prodávající je povinen:
. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství av dohodnuté ceně,
. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží
jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované
podobě slovenského jazyka.

Článek XI.

Ochrana osobních údajů:

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené
přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Sb.

3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost o vztahu k osobním údajům.

4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
. právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby – § 21 Zákona
spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje
zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
. právo na opravu osobních údajů – § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
. právo na vymazání osobních údajů – § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
. právo na omezení zpracování osobních údajů – § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
. právo namítat zpracování osobních údajů – § 27 Zákona,
. právo na přenositelnost osobních údajů,
. právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k osobním údajům,

5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží:

1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepravzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto
právo jen z části.

Článek XIII.

Záruční podmínky:

1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení:

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a seznámil se s jejich zněním.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu, stejně spolu s reklamačním řádem dourčené v e-maily potvrzujícím objednávku.

5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem ospodárstva České republiky (http: //www.mhsr. cs / seznam-subjektů-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb., Zákona č. 250/2007 Sb. , Zákona č. 102/2014 Sb., Zákona č. 18/2018 Sb., Zákona č. 22/2004 Sb jakož i Zákona č. 513/1991 Sb

7. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 6.8.2018